หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา โดยนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ออกปฏิบัติงานทำเอกสารมอบกรรมสิทธิ์โค และทำสัญญามอบโค
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านโนนแดง ม.3 ต.โนนจาน จำนวน 7 ราย และมอบเวชภัณฑ์ สาธิตการฉีดวัคซีนในโค-กระบือ
ให้กับอาสาปศุสัตว์ปฏิบัติงานในพื้นที่ บ้านหลุบทุ่ม ม.1,4 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก