หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน งบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 ณ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและฟาร์มพฤกษะศรี
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
ดูงาน
กลับหน้าแรก