หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 46 ตัว กระบือ 62 ตัว รวม 108 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรยืมเพื่การผลิต จำนวน 108 ราย -เปิดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมกำเนิด
ผ่าตัด ทำหมันและตรวจรักษาสุนัข และแมว -เปิดพิธีประเพณีสงกรานต์ มี สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโสในหมู่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อความรัก
ความสามัคคี ความร่วมมือ ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนและเกษตรกรในหมู่บ้าน ณ บริเวณโรงเรียนโนนเต็ง บ้านโนนไร่ พัฒนา ม.7 ต.โนนเต็ง
อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก