หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยนายดำริห์ เพ็ชรนิล ปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกบริการเก็บตัวอย่างเลือดกระบือเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ เจาะเลือดกระบือ
จำนวน 10 ตัว ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระแจง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
กลับหน้าแรก