หัวเว็บ
นายวัยวุฒิ สุจริต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ประชุมติดตามงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ติดตามลูกสัตว์เกิด
และรับทราบปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมด้วย
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
กลับหน้าแรก