รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
จัดงานสืบสานการทำนาไทย บริเวณแปลงนาสาธิต บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายประหยัด เจริญศรี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551
ประธานในพิธี
หมอโกมินทร์ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวความเป็นมา
ท่านนายอำเภอบัวใหญ่กล่าวรายงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
บริเวณเต็นท์พิธี
ท่านประธานหว่านปุ๋ยชีวภาพลงแปลงนา
ประธานลงไถนา
ท่านผู้พิพากษาฯบัวใหญ่ลงไถนา
ท่านอัยการฯบัวใหญ่ลงไถนา
ท่านผู้บัญชาการเรือนจำบัวใหญ่ลงไถนา
ท่านนายอำเภอบวัใหญ่ลงไถนา
ท่านสจ.พิเชษฐ์ ลงไถนา
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯเป็นกำลังใจ
ท่านประธานลงดำนา
ท่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
สู้ไม่ถอย แต่ดำแล้วถอยหลังครับท่าน
นาแปลงนี้มีมูลค่าเพิ่ม
รุ่นนี้เป็นคนสืบสานต่อไป
บริเวณนิทรรศการ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทองจัดทุกปี