รูปหัวเว็บ
นายปิยวรรษ เจริญผล ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 25 ตัว จากกรมปศุสัตว์
มอบให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จำนวน 25 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พิธีสงฆ์
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ประธานเปิดกรวยสักการะ
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบเวชภัณฑ์สำหรับโค
มอบโคให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
วันนี้มีผู้โชคดี 25 ราย
จับสลากโคเพื่อความยุติธรรม
หมอวรวุฒิ บริการถ่ายพยาธิ และตรวจสุขภาพโค
ได้รับสนับสนุนโคจากกรมปศุสัตว์ี้ 25 ตัว