หัวเว็บ
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใน อปท.(อบต/ทต/ ทม/ทน/อบจ ) จำนวน 453 คน เพื่อเป็นผู้ช่วย
ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวตามที่สัตวแพทย์ได้มอบอำนาจให ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก