หัวเว็บ
นายทวีศีลป์ เสนามา ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)รักษาการนายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบโคให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 25 ตัว โดยมีนายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ สจ.ชาญชัย
ศรีวิพัฒน์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดวังยายทอง ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
กลับหน้าแรก