รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552
โดยในส่วนของคลินิกปศุสัตว์ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์ ด้านพืชอาหารสัตว์ ด้านการผสมเทียมสัตว์ และให้บริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

พิธีเปิดงาน
บริเวณคลินิกปศุสัตว์
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯตรวจเยี่ยม
คลินิกปศุสัตว์แน่นทุกครั้งครับท่าน!!!
บริการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์และเนื้อสัตว์
หมอสมนึก ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ดูแลใกล้ชิด
บริการใ้ห้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์และจ่ายเวชภัณฑ์
ให้คำแนะนำด้านการผสมเทียม
เกษตรกรมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานคลินิกเกษตร
บริการด้านพืชอาหารสัตว์
วันนี้มีลดแลกแจกแถมครับ
บริการตรวจหาสารปนเปื้อน
รับเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
หมอสมคิด ประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯบริการด้วยตนเอง
บริการตอนแมว
หมอนพดล จากขามทะเลสอ
หมอบุญสม มือวางยา
วันนี้บริการฟรีครับ
เคสนี้ติดตามต่อเนื่อง
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประเมินผลการทำงาน
หลากหลายสายพันธุ์หญ้าและถั่วอาหารสัตว์
ทีมงานปศุสัตว์
ทีมงานปศุสัตว์