หัวเว็บ
นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และคณะกรรมการฯจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจประเมินลูกโค-กระบือ
ตัวที่ 1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่เกษตรกรคู่สัญญาแจ้งขอส่งคืนให้กับโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอสีดา
โดยมีนายเอกราช คลังอาวุธ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสีดา นำเข้าตรวจประเมินราคาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
ติดตามธคก
ติดตามธคก
ติดตามธคก
ติดตามธคก
ติดตามธคก
ติดตามธคก
ติดตามธคก
ติดตามธคก
กลับหน้าแรก