หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ติดตามงานโครงการอบรมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์/การทำบ่อแก๊สชีวภาพ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อตำบลโนนยอ
บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ เข้าศึกษาดูงานบ่อแก๊สชีวภาพ
นายจิตร พาแก้ว เจ้าของบ่อแก๊ส ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนสมาชิก
บ่อเติมมูลสัตว์เพื่อผลิตแก๊ส
เปิดใช้งานให้ดูชัดๆ
พลังงานสะอาด
สาธิตทอดไข่
กลับหน้าแรก