รูปหัวเว็บ
นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ตัวแทนปลัดจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
เพื่อออกใบอนุญาตฯ ให้แก่เทศบาลตำบลชุมพวง ซึ่งเดิมในพื้นที่อำเภอชุมพวง มีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ รวมทั้งมีขบวนการฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และเทศบาลตำบลชุมพวงได้เห็นความสำคัญของนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของรัฐบาล จึงได้ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้เข้าสู่มาตรฐานมีกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ สามารถรองรับผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ทั้งสุกรและโค-กระบือในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวงรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง