รูปหัวเว็บ
คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายชรินทร์ พัวพัฒนกูล ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมตรวจและให้คำแนะนำการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ)
นายโกสินทร์ ทูลสูงเนิน ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552