หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้นายพรสวรรค์ สุวรรณไตย์ นายวินัย ประกอบผล เจ้าพนักงานสัตวบาลและผู้ช่วยสัตวแพทย์อำเภอบัวใหญ่
ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ในโค-กระบือ โรคคอบวม เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย จำนวนเกษตรกร 64 ราย เป็นกระบือ 93 ตัว โค 90 ตัว
พร้อมให้คำแนะนำ ด้านการเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์ อาหารสัตว์ ด้านผสมเทียมและโรคสัตว์ ที่กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
กลับหน้าแรก