หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อำเภอจำนวน 60 คน เรื่อง"การผลิตสื่อดิจิทัล ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้งานด้านปศุสัตว์" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
อบรมบุคลากร
อบรมบุคลากร
อบรมบุคลากร
อบรมบุคลากร
อบรมบุคลากร
อบรมบุคลากร
อบรมบุคลากร
อบรมบุคลากร
กลับหน้าแรก