รูปหัวเว็บ

คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา
โดยนายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายขวัญชัย หุนตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนปลัดจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์น.นำโชค ของนางนงคราญ นนท์นอก ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่บ้านวังแร่ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ สามารถผลิตเนื้อสุกรที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร( Food Safety ) ของรัฐบาล เนื่องจากผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานขนาดใหญ่ รวมทั้งยังสามารถรองรับปริมาณการฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อมและพื้นที่ใกล้เคียง