หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบรางวัลรถจักรยานยนต์ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง โดยมีนายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง
นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง เป็นผู้รับมอบ ตามโครงการประกวดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก