หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง จัดพิธีมอบโค "คนรวมตัว วัวควายรวมคอก" จำนวน 29 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานมอบโค ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปผลิตลูกต่อไป
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ทัองถิ่น พร้อมเกษตรกรมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก