หัวเว็บ
นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 8 เป็นประธานพิธีมอบโค 50 ตัว ให้เกษตรกร 50 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านปรางค์ ม.11 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก