หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ออกหน่วยให้บริการ ตรวจโรคBrucellosis ,Tubercullosis ,Paratubercullosis และตรวจโรคเต้านมอักเสบแฝง
ในโคนม ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงโคนมทุกรายในพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับสนับสนุนจาก น.สพ.บุญสม พลรักษา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ดำเนินการในพื้นที่
เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
กลับหน้าแรก