รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 50 ตัว จากกรมปศุสัตว์
มอบให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จำนวน 50 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ปลัดอำเภอฯประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต
ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
ประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มอบสัญญายืมเพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
ตัวแทนเกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
ประธานกล่าวพบปะพี่น้องเกษตรกร
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น
ปศุสัตว์อำเภอชี้แจงโครงการ
จับสลากโค เพื่อความยุติธรรม
ประธานมอบโคให้กับเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุสำหรับโค
ผู้โชคดีวันนี้ 50 ราย
โค 50 ตัว