หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง โดย นายชลอ ไทยศิริ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง
และน.ส.ธนาภรณ์ คำภิบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้ออกติดตามลูกเกิดในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมอบสัญญายืม
โค-กระบือแก่เกษตรกร รายใหม่ ในพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และบริการแจกเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก