รูปหัวเว็บ
นายสาธิต ทองศรี นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานเปิดการอบรม และจ่ายค่าตอบแทนเกษตรกรอาสาโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และสำรวจสัตว์ก่อนเกิดภัยพิบัติ
ณ หอประชุมอำเภอโนนแดง ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
นายอำเภอโนนแดง เปิดการอบรมและมอบนโยบายงานด้านปศุสัตว์
เกษตรกรอาสาที่เข้ารับการอบรม
รับนโยบายงานด้านปศุสัตว์
ได้รับการสนับสนุนจากนายอำเภอโนนแดง
พักรับประทานอาหารว่าง
เกษตรกรรับค่าตอบแทนจากนายอำเภอโนนแดง
เกษตรกรรับค่าตอบแทนจากนายอำเภอโนนแดง
หลังการฝึกอบรม