หัวเว็บ
ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในการนี้ นายพศวีร์ สมใจ ปศจ.นม.มอบหมายให้นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
พร้อมทีมงาน สนง.ปศอ.ครบุรี มอบแม่พันธุ์กระบือ(ลูกกระบือที่เกิดตัวที่ 1) ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 8 ราย จำนวนกระบือ 8 ตัว มูลค่า 240,000 บาท พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ยา ถ่ายพยาธิ โค กระบือ ยาปฏิชีวนะสำหรับสัตว์ น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นคอก โรงเรือนปศุสัตว์ ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่มาร่วมงานด้วย
ณ โรงเรียนบ้านมาบกราด หมู่ที่ 17 บ้านมาบกราด ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก