รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ณ สวนสาธารณะโนนนา เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ,
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ร่วมให้บริการเกษตรกรในพื้นที่
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
บริเวณเวทีกลาง
คลินิกปศุสัตว์ยินดีต้อนรับ
จัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ให้คำปรึกษาด้านอาหารสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้้า
ท่านประธานในพิธีตรวจเยี่ยม
ทีมงานปศุสัตว์เข้มแข็งครับ