หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ จำนวน 49 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้เกษตรกร
ในพื้นที่ตำบลกำปัง อ.โนนไทย จำนวน 49 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยมีปศุสัตว์อำเภอโนนไทย,ประธานสภา, อบต.,รองนายก อบต, ผู้ใหญ่บ้าน และ เกษตรกรร่วมพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก