หัวเว็บ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศจ.นครราชสีมา และสนง.ปศอ.โชคชัย ประชุมชี้แจงระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือฯ พร้อมกับตรวจความพร้อมในการเลี้ยงดูสัตว์ของเกษตรกรที่ขอรับบริการ ในพื้นที่ตำบลท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
กลับหน้าแรก