หัวเว็บ
นายวิรุณ รักษามิตร์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโคให้กับเกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นลูกโคตัวที่ 1 ที่เกษตรกรในพื้นที่ได้ส่งคืนให้กับโครงการฯ จำนวน 13 ราย และมอบกรรมสิทธิ์แม่โคพร้อมลูกตัวที่ 2 , 3 จำนวน 9 ราย โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ,ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมพิธี
ณ บ้านโตนด หมู่ที่ 7 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก