หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโคให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โดยได้รับสนับสนุนโคจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 50 ตัว มอบให้แก่เกษตรกร 50 ราย โดยมีนายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง ,ปลัดอำเภอ
,หัวหน้าส่วนราชการ, ส.อบจ., นายก อบต.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรร่วมในพิธี
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
กลับหน้าแรก