รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเกษตรกรรับโคพระราชทาน จำนวน 1 คู่ (เพศเมีย 1 ตัว เพศผู้ 1 ตัว)
เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551
ณ ท่าวาสุกรีั กรุงเทพมหานคร
โดยมีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง และข้าราชการกรมปศุสัตว์ เฝ้าฯรับเสด็จ
ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร
สอบถามความสมัครใจ ความพร้อมในการเลี้ยงดูโค
สภาพที่อยู่อาศัยของเกษตรกร
เตรียมทำคอกสัตว์
รับมอบโคพระราชทาน (9 ธ.ค.51)ท่าวาสุกรี
ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ใ้ห้คำแนะนำ
รับเรียบร้อย
ทีมงานโคราช
ขนส่งโคถึงที่บ้านเกษตรกร 23 ม.2 ต.โคกสูง อ.เมือง
ปศุสัตว์อำเภอเมือง ตรวจความเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ และผู้ใหญ่บ้านเป็นพยาน
ครอบครัวผู้โชคดีนายวิเชียร แวมประชา
ทำสัญญายืมสัตว์
ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ