หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา โดยนายธำรง เทศน้อย ปศุสัตว์อำเภอจักราช พร้อมทีมงาน นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)อ.จักราช ศึกษาดูงานต้นแบบกลุ่มเกษตรกร ธคก.ดีเด่น บ้านแปรง ต.สำโรง
อ.โนนไทย และกลุ่มบ้านป่าเพกา ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่จะพัฒนางาน ธคก.ให้ประสบผลสำเร็จเป็นอำเภอดีเด่นต่อไป เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
ธคก63
กลับหน้าแรก