หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยนายบุญเยี่ยม ธีรภัทรางกูร ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง นายยงยุทธ ชูรัตน์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายกสิวัตน์ วิชาดี เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ บ้านหัวหนอง ม.4 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา จัดทำเอกสารเพิ่มเติม ประชุมสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำต่างๆ แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งธกส.พิจารณาอนุมัติเงินกู้สินเชื่อ
ซื้อกระบือเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 29 ราย จำนวนกระบือ 54 ตัว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
กลับหน้าแรก