หัวเว็บ
นายพศวีร์ สม ใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง มอบกระบือ 30 ตัว ให้เกษตรกร อ.คง 30 ราย
ยืมเลี้ยงตามโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยการรวมกันเลี้ยง มีการจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองของคนในหมู่บ้าน ณ บ้านตากิ่ม ม.2 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก