หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง จัดพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 70 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลโนนตูม
34 ราย เกษตรกรตำบลตลาดไทร 36 ราย ยืมเพื่อการผลิต โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวงให้เกียรติเป็นประธาน
และนายธนเดช นุชรุ่งเรือง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนร่วมเป็นเกียรติ ณ วัดอุภัยภาคิกาวาส หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก