หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 50 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง จำนวน 50 ราย
ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอขามสะแกแสง ,หัวหน้า
ส่วนราชการอำเภอ,ผู้นำท้องถิ่น,แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกรร่วมในพิธี ณ สนง.ปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก