หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ รับมอบลูกโคตัวที่1 เพศเมีย อายุครบ18เดือน และมอบให้เกษตรกรรายใหม่ ทำสัญญายืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมอบป้ายโครงการฯให้กับเกษตรกรผู้รับโค
ณ บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
กลับหน้าแรก