รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก จัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยง ต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552
ณ อาคารจิตประสงค์ หมู่ 1 ตำบลลุงเขว้า และอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง ความปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์ปีก

ผู้รับการฝึกอบรม
ชี้แจงโครงการ
ให้ความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เจ้าของฟาร์มสาธิตถ่ายทอดประสบการณ์
มอบเวชภัณฑ์-อุปกรณ์
ฝึกปฎิบัติการทำวัคซีน
ฟาร์มสาธิตนายเทียม ชูนาม
ศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบ
เดินทางไปดูงานหมู่บ้านภูมิปัญญาแผ่นดินฯ
ดูการจัดการเล้าไก่พื้นเมืองที่แยกจากที่พักอาศัย