หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โดยนายวีระ เผื่อนกระโทก สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข -แมว รักษาตรวจสุขภาพสัตว์
ฉีดยากำจัดเห็บหมัด ในพื่นที่ หมู่ 7 ,15 ตำบลช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก