หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จัดพิธีมอบโค จำนวน 54 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวนเกษตรกร 54 ราย โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบ
นายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์, สัสดีอำเภอ, ผจก.ธกส ,สจ.พื้นที่อำเภอเทพารักษ์ กำนันตำบลสำนักตะคร้อ และเกษตรกรร่วมพิธี
ณ หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก