หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคไถ่ชีวิต จำนวน 1 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา มอบให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอโนนไทย โดยมีนายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นายประจักษ์ กิติวรรณ
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ ณ วัดโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก