รูปหัวเว็บ

คณะกรรมการตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ จากสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์
นำโดยนายสว่าง อังกุโร นักวิชาการสัตวบาล8ว. หัวหน้ากลุ่มงานโคเนื้อและกระบือ และคณะ
ตรวจเยี่ยมฟาร์มนายคำนัน ปานาลาด บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน ตำบลหนองหว้า กิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ระดับเขต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 รายละเอียดประวัติและผลงาน....คลิกที่นี่

คณะกรรมการตรวจคัดเลือกจากกรมปศุสัตว์
หมอมนตรี บริบูรณ์ เจ้าของพื้นที่กล่าวต้อนรับ
ช่วงนี้บรรยายสรุป
สมาชิกเครือข่ายโคขุนกำนันคำตัน ปานาลาด มาพร้อมเพรียง
พ่อบอกว่าให้ผม(ลูกเขย)ดำเนินการชี้แจงให้ละเอียด
นักส่งเสริมผลักดันเกษตรกรให้ขุนโคประสบผลสำเร็จอยู่ตรงนี้เอง
ป้ายหน้าบ้านเห็นชัดเจน
โรงเรือนขุนโค สร้างได้ไม่ยาก ลงทุนไม่มากเลย
บริเวณในโรงเรือน
ป้ายนี้สำคัญ
โคขุนในคอก
กินอาหารข้นกันอย่างอร่อย
คณะกรรมการฯ ขอดูชัดๆ
ด้านข้างของโรงเรือน
อันนี้เบื้องหลัง โพสให้เห็นชัดๆ!!!
บริเวณคอกพักสัตว์ก่อนนำเข้าขุน
รางอาหารในคอกพักสัตว์
บริเวณขึ้นลงโค
กองฟาง เสบียงสำรอง-หลัก
ผลพลอยได้ขายเป็นกิโลครับ
คณะกรรมการ ให้คำแนะนำ
คนเลี้ยงโคขุน ส่วนใหญ่จะมีรถแบบนี้