รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ) เพื่อเร่งรัดปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ)
ตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร ( Food Safety ) ของรัฐบาล โดยได้เชิญผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ) ที่มีใบอนุญาตได้แก่
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานขนาดใหญ่ บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด , โรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กนายเลิศ หนองไทรและนายสมบัติ ไทยงูเหลือม,
ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ) ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์ที่ยังไม่มีใบอนุญาตจำนวน 37 ราย
รวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง คาดว่าจะเป็นโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ)ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานมาตรฐาน
เข้าร่วมประชุม ชี้แจง นโยบายของจังหวัด ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการปรับปรุงระบบการฆ่าสัตว์(โค-กระบือ)ร่วมกัน
เพื่อจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ)ในจังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานมีกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล