รูปหัวเว็บ
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และฟาร์มสาธิตโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อในสัตว์ปีก
บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553