หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา จัดพิธีรับและส่งมอบโค จำนวน 35 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธีรับมอบโคจำนวน 5 ตัว
จากผู้มีจิตศรัทธาชาวอำเภอหนองบุญมากเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และกรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบโค จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก