หัวเว็บ
นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 60 ตัว
ให้แก่เกษตรกร 60 ราย ยืมเพื่อการผลิต โดยมีนายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรร่วมพิธี ณ ศาลากลางหมู่บ้านตะโกโคก หมู่ที่ 4 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก