รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 69 ตัว กระบือ 30 ตัว จากกรมปศุสัตว์
โดยมีนายภูริทัต สัจจะกานต์ นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือให้แก่้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอชุมพวง
จำนวน 99 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554
ป้ายพิธีมอบโค-กระบือ
พิธีสงฆ์
ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีสงฆ์
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
ประธานเปิดกรวยสักการะ
ถวายพานพุ่มทอง
ประธานอ่านคำกล่าวอศิโรวาสราชสดุดี
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมสัตว์
ตัวแทนเกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ประธานมอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุสำหรับโค-กระบือ
ประธานมอบโค-กระบือ ให้กับเกษตรกร
มอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต 69 ตัว
มอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต 30 ตัว
หมอวรวุฒิ เตรียมการจับสลากโค-กระบือ เพื่อความยุติธรรม
หมอปิยวรรษ ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ชี้แจงการดำเนินการ
หมอธนาวุฒิ บันทึกหลักฐานการจับสลากโค-กระบือ