หัวเว็บ
หน่วยเฉพาะกิจเก็บตัวอย่างน้ำนม(โคนม) ภายใต้การอำนวยการของนายพศวีร์สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจสอบ
เชิงปริมาณ และคุณภาพน้ำนมตาม"โครงการนมโรงเรียน" ที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 34 แห่ง และโรงงานแปรรูปน้ำนม 5 แห่ง ในพื้นที่ 11 อำเภอ
ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
กลับหน้าแรก