หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ร่วมกับกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสระไผ่-โคกสะอาด จัดงานประเพณีทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก สร้างความสามัคคี และความเข้มแข็งให้ชุมชน มอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยมีนายพิเชษฐ ชัยศรี สมาชิกสภาจังหวัดเขต 6 อำเภอบัวใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ เกษตร ประมง ที่ดิน พัฒนาการ ท้องถิ่น วัฒนธรรม นายก อบต. ปลัดอาวุโส และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมงานประเพณี ณ บ้านสระไผ่-โคกสะอาด ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
กลับหน้าแรก