หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กฏหมายทั่วไป และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านกฏหมายที่บังคับใช้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
โครงการอบรมกฏหมายทั่วไปฯ
น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
คุณวรวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ กล่าวรายงาน
นายวัลลภ พลัดเมือง อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด
วิทยากรให้ความรู้
หัวหน้ากลุ่มงานฯ ร่วมรับฟังการบรรยาย
ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้ารับการฝึกอบรม
สัตวแพทย์ สัตวบาล ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเช่นกัน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฏหมายทั่วไป
การบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
ฟังการบรรยายด้วยความตั้งใจ
วันนี้ได้รับความรู้และความเข้าใจถึงเจตนารมย์ของกฏหมายมากขึ้น
มอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากร
คุณมังกร บุญคำ พิธีกรการฝึกอบรม
บรรยากาศลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
อาหารว่างพร้อมบริการผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
กลับหน้าแรก